REGULAMIN

§1 Postanowienia Ogólne

1. Akceptacja poniższego regulaminu następuje w momencie dołączenia do firmy.
2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z konsekwencji w przypadku jego łamania.
3. Głównym kanałem kontaktowym jest firmowy serwer Discord.

§2 Zarząd

1. Zarząd ma decydujący głos w firmie i arbitraż w rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych.
2. W skład zarządu wchodzą najważniejsze osoby w firmie wyszczególnieni jako: Właściciele firmy, Menedżerowie oraz osoby o szczególnej pozycji w firmie (pracownicy o najdłuższym stażu pracy).
3. Zarząd ustala regulamin i zasady w firmie.
4. Menadżer ds. Rekrutacji ustala zasady rekrutacji i rozpatruje podania kandydatów w konsultacji z Zarządem.
5. Menadżer ds. Konwojów jest osobą kontaktową dla firm zewnętrznych chcących zorganizować konwój z udziałem naszej firmy i rozpatruje on poszczególne propozycje po konsultacji z Zarządem.

§3 Obowiązki pracownika

1. Każdy pracownik jest zobowiązany do zachowania kultury osobistej na serwerze Discord, oraz przestrzegania zasad Netykiety w sytuacjach gdzie bezpośrednio reprezentuje firmę.
2. Obowiązek pracownika stanowi zliczanie przejechanych kilometrów za pomocą aplikacji Trucksbook.
3.  Godna reprezentacja firmy i szacunek do współpracowników na co składa się:
  • użytkowanie firmowego malowania
  • realizowanie normy miesięcznej
  • punktualność na konwojach
  • bezpieczna jazda na serwerze TruckersMP, oraz bezkolizyjna jazda na wewnętrznych konwojach
4. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania zaplanowanej , dłuższej niż 7 dni kalendarzowych nieobecności za pośrednictwem kanału Urlop na serwerze Discord.

§4 Kary

 
Pracownik który narusza wyżej przedstawiony regulamin może zostać ukarany przez bezpośredniego przełożonego (Prezes lub Menadżer) za pomocą
1. Upomnienia ustnego
2.  Ostrzeżenia ustnego (tzw. żółta kartka)
  • po otrzymaniu ostrzeżenia pracownik ma tydzień na poprawę zachowania,
  • w przypadku braku zmiany zostaje podjęte głosowanie decydujące o pozostaniu gracza w firmie
3. W skrajnych przypadkach gracz może zostać bezzwłocznie wydalony z firmy
 
W przypadku stwierdzenia braku aktywności gracza bezpośredni przełożony może natychmiastowo wydalić pracownika z firmy bez podejmowania głosowania
Za wystarczające potwierdzenie nieaktywności gracza uważa się niezrealizowanie limitu kilometrów, połączone z brakiem kontaktu na Discordzie przez conajmniej 3 miesiące (ciągłe)